Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Các báo cáo về nội dung '3 công khai'

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT- BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
Thực hiện công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22/11/2013 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT.
Viện Đại học Mở Hà Nội xin đăng tải các nội dung công khai trong năm học 2013-2014, Xin vui lòng tải về file đính kèm dưới đây: